Bo Xilai

Bo Xilai

Bo Xilai – Party Chief, Zhejiang Provincial Committee, Communist Party of China.