Liang Baohua – Party Chief, Jiangsu Provincial Committee.

Liang Baohua

 

Liang Baohua – Party Chief, Jiangsu Provincial Committee, Communist Party of China.

Liang Baohua retired from active politics in 2010.