Liu Qi

Liu Qi – Party Chief, Beijing Municipal Committee, Communist Party of China.