Zhao Hongzhu

Zhao Hongzhu – Party Chief, Zhejiang Provincial Committee, Communist Party of China.