Yang Jiechi

Yang Jiechi – Vice Minister of Foreign Affairs