Yu Zhengsheng

Yu Zhengsheng
Party Chief of Shanghai