Liang Baohua

Liang Baohua – Party Chief, Jiangsu Provincial Committee, Communist Party of China.