Lu Zhangong

Lu Zhangong – Party Chief, Fujian Provincial Committee, Communist Party of China.