Wu Shuangzhan

Wu Shuangzhan – Commander in Chief, China’s Armed Police Force.