Xi Jinping

Xi Jinping – Vice President, People’s republic of China.