Zhang Qingli

Zhang Qingli – Secretary, Communist Party of China, Tibet Autonomous Regional Committee.