Zhao Xiaochuan

Zhao Xiaochuan – Governor of People’s Bank of China.